Obchodík na rohu

OBCHODNÉ PODMIENKY1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky spoločnosti HROMEC, s.r.o. so sídlom Dukelska 296/35, 014 01 Bytča, IČO : 46 188 851, zapísaná v OR Žilina, oddiel: Sro, vložka 54755/L (ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) vzniknuté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.


2. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

Objednávanie tovaru kupujúci realizuje v štyroch krokoch. Prvý krok: výber tovaru a vloženie do košíka tlačidlom Pridať do košíka. Po ukončení výberu má možnosť kupujúci skontrolovať obsah košíka a cenu tlačidlom Košík. Druhý krok: Kupujúci uvedie pravdivé fakturačné a kontaktné údaje, na základe ktorých mu bude vystavená faktúra a doručený tovar. Tretí krok: Kupujúci si zvolí spôsob platby a spôsob dopravy.  Štvrtý krok: Kupujúci skontroluje fakturačnú adresu, adresu dodania, druh a počet objednávaného tovaru, cenu za tovar po položkách a celkovo vrátane dopravy. Kliknutím na tlačidlo Záväzne objednať kupujúci odošle objednávku na mail predávajúceho. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania. 

3. Potvrdenie objednávky

Predávajúci na základe prijatej objednávky elektronickou formou zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Potvrdenie objednávky obsahuje zoznam objednávaného tovaru rozpísaného po jednotlivých položkách a cenu s DPH, navýšenú o poštovné a balné poplatky, ak si kupujúci zvolí možnosť odoslania poštou.


4. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je uvádzaná pri každej položke s DPH. Cenu objednávaného tovaru si môže kupujúci priebežne kontrolovať v obsahu nákupného košíka. Táto cena nezahŕňa dopravné náklady. Celková cena nakupovaného tovaru je uvedená v potvrdení objednávky a zahŕňa aj prípadné dopravné náklady.

 

5. Formy úhrady ceny tovaru

Úhrada kúpnej ceny tovaru môže byť realizovanáa. bankovým prevodom: úhrada faktúry zaslanej na emailovú adresu pred dodaním tovaru  b. platbou cez službu PayPalc. dobierkou – odoslanie pomocou Slovenskej pošty (platí pre SR a ČR)


6. Preprava a dodanie tovaru

Pri preprave tovaru kupujúcemu si predávajúci účtuje dopravné náklady nasledovne: - osobný odber - bez poplatku - poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru menej ako za 25€ s DPH je účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty podľa hmotnosti zásielky - poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru nad 25€ - bez poplatku- poštovné a balné mimo Slovenskej republiky je účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty podľa hmotnosti zásielky Dodávku tovaru kupujúcemu zabezpečuje Slovenská pošta, tovar bude doručený ako listová zásielka.

7. Reklamácie

Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru voči faktúre. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený, kupujúci túto skutočnosť ohlási bezodkladne predávajúcemu (obchodiknarohu@obchodiknarohu.sk , 0915 289 547).8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení zašle kupujúci predávajúcemu emailom. Kupujúci je povinný zaslať alebo doručiť tovar predávajúcemu v kompletnom nepoužitom a nepoškodenom stave. V prípade úhrady kúpnej ceny tovaru alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. 9. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, údaje o objednávkach.